tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Robust economy meaning

Robust economy meaning yani güçlü ekonominin anlamı

Wikipedia ya göre sağlam ekonomi ( Robustness (economics) )

In economicsrobustness is the ability of a financial trading system to remain effective under different markets and different market conditions, or the ability of an economic model to remain valid under different assumptions, parameters and initial conditions.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robustness_(economics)#:~:text=In%20economics%2C%20robustness%20is%20the,assumptions%2C%20parameters%20and%20initial%20conditions.

Ekonomide sağlamlık, bir finansal ticaret sisteminin farklı piyasalar ve farklı piyasa koşulları altında etkin kalabilmesi veya bir ekonomik modelin farklı varsayımlar, parametreler ve başlangıç ​​koşulları altında geçerliliğini koruyabilmesidir.

Sağlam Ekonomi (robust economy)

Sağlam ekonomi hakkındaki ingilizce haber başlıkları

After inheriting a robust economy, they cannot claim they had no money.

The Sun

Not enough to trigger a recession in a still robust economy.

Times, Sunday Times

Overseas investors need the reassurance that we are a stable, robust economy that doesn’t threaten them with high taxes to pay for past spending decisions.

Times, Sunday Times

Credit impairments have remained low thanks to low interest rates and a robust economy.

Times, Sunday Times

We will do so on the solid foundations of a robust economy and public finances well on their way back to good health.

The Sun

What Does Robust Mean?

In the world of investing, robust is a characteristic describing a model’s, test’s, or system’s ability to perform effectively while its variables or assumptions are altered. A robust concept will operate without failure and produce positive results under a variety of conditions.

https://www.investopedia.com/terms/r/robust.asp

Çeviri

Yatırım dünyasında sağlam, bir modelin, testin veya sistemin değişkenleri veya varsayımları değiştirilirken etkili bir şekilde performans gösterme yeteneğini tanımlayan bir özelliktir. Sağlam bir konsept hatasız çalışacak ve çeşitli koşullar altında olumlu sonuçlar üretecektir.

For statistics, a test is robust if it still provides insight into a problem despite having its assumptions altered or violated. In economics, robustness is attributed to financial markets that continue to perform despite alterations in market conditions. In general, a system is robust if it can handle variability and remain effective.

Çeviri

İstatistikler için, bir test, varsayımları değiştirilmiş veya ihlal edilmiş olmasına rağmen hala bir sorun hakkında fikir veriyorsa sağlamdır. Ekonomide sağlamlık, piyasa koşullarındaki değişikliklere rağmen performans göstermeye devam eden finansal piyasalara atfedilir. Genel olarak, bir sistem değişkenliği kaldırabiliyorsa ve etkili kalabiliyorsa sağlamdır.

Understanding Robust (Sağlamlığı Anlamak)

Financial models are an integral part of running a corporation. From the corporate executives of large multinational corporations to the franchise owner of the local burger restaurant, decision-makers need timely information presented to them in a model form that best reflects the activities of the business. Investors also use financial models to analyze and forecast the value of corporations to determine if they are viable prospective investments.

Çeviri

Finansal modeller, bir şirketi yönetmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Büyük çok uluslu şirketlerin şirket yöneticilerinden yerel burger restoranının franchise sahibine kadar, karar vericiler, kendilerine işletmenin faaliyetlerini en iyi yansıtan bir model biçiminde zamanında sunulan bilgilere ihtiyaç duyarlar. Yatırımcılar ayrıca, şirketlerin uygulanabilir potansiyel yatırımlar olup olmadığını belirlemek için şirketlerin değerini analiz etmek ve tahmin etmek için finansal modeller kullanır.

KEY TAKEAWAYS ( Önemli Öneriler)

  • Robust models deliver positive results despite changing market conditions.
  • In business, models are often used to focus on a company’s fundamentals, like revenues and earnings.
  • Financial models are used in portfolio management, building trading systems, and to calculate the value of derivative contracts.
  • If a trading system does not deliver positive results over different time frames or during changing market conditions, it is not robust.

Sağlam modeller, değişen piyasa koşullarına rağmen olumlu sonuçlar verir. İş dünyasında, modeller genellikle bir şirketin gelirler ve kazançlar gibi temellerine odaklanmak için kullanılır. Finansal modeller portföy yönetiminde, ticaret sistemleri oluşturmada ve türev sözleşmelerin değerini hesaplamada kullanılır. Bir ticaret sistemi, farklı zaman dilimlerinde veya değişen piyasa koşullarında olumlu sonuçlar vermiyorsa, sağlam değildir.

Business Financial Models (Finansal İş Modelleri)

Business financial models focus mainly on the fundamentals of a corporation or business, such as revenues, costs, profits, and other financial ratios. A model is considered to be robust if its output and forecasts are consistently accurate even if one or more of the input variables or assumptions are drastically changed due to unforeseen circumstances. For example, a specific cost variable may sharply increase due to a severe decrease in supply resulting from a natural disaster.

İş finansal modelleri, temel olarak bir şirketin veya işletmenin gelirler, maliyetler, karlar ve diğer finansal oranlar gibi temellerine odaklanır. Bir veya daha fazla girdi değişkeni veya varsayımı öngörülemeyen koşullar nedeniyle büyük ölçüde değiştirilse bile, çıktısı ve tahminleri tutarlı bir şekilde doğruysa, bir model sağlam olarak kabul edilir. Örneğin, bir doğal afetten kaynaklanan arzda ciddi bir azalma nedeniyle belirli bir maliyet değişkeni keskin bir şekilde artabilir.

Another commonly unforeseen circumstance is when war erupts between major countries. Many financial variables can be impacted due to war, which causes models that are not robust to function erratically. A robust model will continue to provide executives and managers with effective decision-making tools, and investors with accurate information on which to base their investment decisions.

Yaygın olarak öngörülemeyen bir başka durum da, büyük ülkeler arasında savaşın patlak vermesidir. Savaş nedeniyle birçok finansal değişken etkilenebilir, bu da sağlam olmayan modellerin kararsız çalışmasına neden olur. Sağlam bir model, yöneticilere ve yöneticilere etkili karar alma araçları ve yatırımcılara yatırım kararlarını temel alacakları doğru bilgiler sağlamaya devam edecektir.

Robust Trading Models ( Güçlü Ticaret Modelleri)

While investors analyze a corporation’s fundamental data in order to find securities that are priced below market value and are therefore perceived to be a good investment, traders analyze a security’s price data using technical analysis to forecast price movements that result from disparities in the security’s supply and demand of the moment.

Traders that use computerized trading systems to analyze and trade markets using technical analysis do so by developing, testing, and optimizing statistical models based on the application of technical indicators to the price data of a security. This is typically done by looking at historical or past price data, along with market indicators, and identifying situations that have high probabilities of success in the future.

A trading model is considered robust if it is consistently profitable regardless of market direction. Very often, a trading model will function well in a specific market condition or time period. However, when market conditions change, or the model is applied to another time period or the future, the model fails horribly, and losses are realized. This is usually a sign that a trading model is not robust.

Çeviri

Yatırımcılar, piyasa değerinin altında fiyatlandırılmış ve bu nedenle iyi bir yatırım olarak algılanan menkul kıymetleri bulmak için bir şirketin temel verilerini analiz ederken, tüccarlar, menkul kıymet arzındaki eşitsizliklerden kaynaklanan fiyat hareketlerini tahmin etmek için teknik analiz kullanarak bir menkul kıymetin fiyat verilerini analiz eder ve anın talebi.

Teknik analiz kullanarak piyasaları analiz etmek ve ticaret yapmak için bilgisayarlı ticaret sistemlerini kullanan tüccarlar, bunu, bir menkul kıymetin fiyat verilerine teknik göstergelerin uygulanmasına dayalı istatistiksel modeller geliştirerek, test ederek ve optimize ederek yaparlar. Bu, tipik olarak, piyasa göstergeleri ile birlikte geçmiş veya geçmiş fiyat verilerine bakılarak ve gelecekte başarı olasılığı yüksek olan durumları belirleyerek yapılır.

Bir ticaret modeli, piyasa yönünden bağımsız olarak sürekli olarak kârlıysa sağlam olarak kabul edilir. Çoğu zaman, bir ticaret modeli belirli bir piyasa koşulunda veya zaman diliminde iyi işleyecektir. Ancak piyasa koşulları değiştiğinde veya model başka bir zaman dilimine veya geleceğe uygulandığında, model feci şekilde başarısız oluyor ve kayıplar yaşanıyor. Bu genellikle bir ticaret modelinin sağlam olmadığının bir işaretidir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir